• مزایده مگان به رنگ سفید روغنی مدل 1390( مزایده خودرو و ملک )