تعرفه ها

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
سه روزه 90/000 تومان
یک ماهه 120/000 تومان
سه ماهه 199/000 تومان
شش ماهه 300/000 تومان
یک ساله 700,000 تومان - فقط 500 هزار تومان