تعرفه ها

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
سه روزه 90/000 تومان
یک ماهه 140/000 تومان
سه ماهه 250/000 تومان
شش ماهه 325/000 تومان
یک ساله 500,000 تومان - فقط 430 هزار تومان