تعرفه های ایران مزایده

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
خرید فقط یک آگهی 55,000 تومان
سه روزه 120/000 تومان
یک ماهه 195/000 تومان
سه ماهه 450/000 تومان
شش ماهه 750/000 تومان
یک ساله 1,500,000 تومان - 1,200,000 هزار تومان