تعرفه های ایران مزایده

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
یک ساله 1,800,000 تومان - 950,000 هزار تومان
شش ماهه 755,000 تومان
سه ماهه 635,000 تومان
یک ماهه 355,000 تومان
سه روزه 200,000 تومان