تعرفه های ایران مزایده

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
یک ساله 1,500,000 تومان - 850,000 هزار تومان
شش ماهه 620/000 تومان
سه ماهه 425/000 تومان
یک ماهه 199/000 تومان
سه روزه 135/000 تومان