• مزایده خودروی سواری پرایدصبا ( مزایده خودرو و ملک )