• مزایده سواری سایپا تیپ 131 sl  مدل 1390( مزایده خودرو و ملک )