• مزایده 2 دستگاه خودروی (شرکت معتبر) شامل » پژو  پارس تیپ 7 pars در مدل های 92 و 96