• مزایده  سایپا تیپ 131 SLمدل 1390  به رنگ خاکستری