• مزایده 4 دستگاه خودروی (سازمان مالیاتی کشور) شامل :  پیکان مدل 80  ، سمند  85