• مهلت اخر ثبت نام مزایده 18 دستگاه خودرو ی مازاد شامل: مگان، پارس، سمند ، پژو- محدود