• مزایده 3دستگاه شامل: پژو پارس مدل ۱۳۸۵ و نیسان و......