• مزایده اتومبيل سواری پراید نقره ای تیپ صبا مدل 1388