• car

توضیحات

به نشانی : تبریز خیابان آذربایجان کوی مهران 2....... واقع و با کلیه متعلقات و ملحقات از عرصه و اعیانی و دایر بودن برق و آب و گاز و وفق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های مربوطه در این تاریخ یاد شده به مبلغ هشت میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال ...............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199150

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه