• مزایده سواری پژوپارس elxxumمدل  1394( مزایده خودرو و ملک )