• مزایده سواری پراید رنگ کرم بژ متالیک مدل 86( مزایده خودرو و ملک )