}


سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

لیفان سیستم و تیپ ایکس 60 مد....

ایلام

 لیفان سیستم  و تیپ ایکس 60  مدل  1396 رنگ سفید

مهلت تا   19  روز دیگر  

قیمت : 245/000/000 تومان

مزایده هاچبك 111 مدل : 1389 رن....

ایلام

مزایده هاچبك 111 مدل : 1389  رنگ خودروفابريك

مهلت تا   14  روز دیگر  

قیمت : 50/000/000 تومان