•  مزایده (شرکت حمل و نقل)  فروش 6 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا 113 مدل 1991