•  مزایده 2 دستگاه خودرو شاهین صفر کیلومتر  (اتاق اصناف) دنده ای مدل 1402