• مزایده سواري پراید به شماره انتظامی 976 س 83-ایران 28 تیپ 131 مدل 1390 رنگ سفید