• مزایده  سواري پراید تاکسی به شماره انتظامي 18-889ت25 رنگ زرد مدل 1389