• مزایده یک دستگاه  وانت مزدا  مدل : 81 در شهر اباده