• مزایده 2 دستگاه خوردو توقیفی شامل : کاميون کشنده،پژو تیپ 206SD-TU5