• مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند تیپ LX EF7 CNG به رنگ سفیدروغنی مدل 94