• مزایده دو دستگاه  1.وانت داتسون مدل 1980 آبی  2. پراید مدل 86 نوک مدادی