•  مزایده بیل مکانیکی زنجیری سانی مدل دستگاه PC 230-7 سال ساخت 2007 میلادی