• مزایده یک دستگاه  وانت زامیاد  رنگ : آبی  مدل : 89