• مزایده یک دستگاه  خودرو نیسان  مدل : 92 - شهرداری