• مزایده دو دستگاه  1.دوو سیلو مدل 79 دودی  2. پیکان مدل 76 سفید