•  مزایده یک دستگاه (تراکتور) خارجی  کشاورزی سیستم و تیپ والترا 8400 مدل 2003 رنگ قرمز