• مزایده يكدستگاه خودرو سواری پیکان سفید رنگ تیپ: 1600 مدل: 1376رنگ :سفید