•  مزایده 3 دستگاه خودرو شامل: دو دستگاه وانت و یک دستگاه سواری