• مزایده یک دستگاه  وانت پیکان  رنگ : سفید  مدل : 91