• مزایده یک دستگاه  خودرو زانتیا  مدل : اعلام نشده