• مزایده یک دستگاه  پژو پارس مدل 89 خاکستری  پرایدرنگ : یشمیمدل : 81