• مزایده یک دستگاه  وانت پیکان  مدل : 86 در شهر نی ریز