• مزایده یک دستگاه  پراید  مدل : 89 در شهر فراشبند