• مزایده یک دستگاه  پراید  رنگ : خاکستری  مدل : 88