• مزایده یک دستگاه  موتورسیکلت کبیر  رنگ : قرمز  مدل : 94