•  مزایده فروش(دانشگاه ازاد) یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 94