• مزایده 2 دستگاه  سمند سورن رنگ : سفیدمدل : 1401  وانت پیکان رنگ : سفیدمدل : 1388