• مزایده  سواری پيکان تیپ 1600 به رنگ سفيد روغني مدل 78