• مزایده خرید خودرو پاترول  رنگ : خاکستری  مدل : 71