• مزایده یک دستگاه پراید و موتورسیکلت  مهلت بازدید : تا 5 روز قبل از مهلت شرکت در مزایده