• مزایده ال 90 رنگ : سفید  مدل 94 به صورت اینترنتی