• مزایده سمند تیپ: سورن به رنگ سفید، مدل: 1388 دوگانه سوز در شهر میانه