• مزایده سواری پژو پارس به شماره انتظامي 337 س 61-ایران 56  مدل : 1390