• مزایده یک دستگاه  پژو 405  مدل : 89 در شهر نی ریز