• مزایده ال 90  رنگ : سفید  مدل : 91  اتاق باید تعویض شود