• مزایده يك دستگاه اتومبيل پژوپارس به پلاک انتظامی ایران 27 - 814 ب 84 مدل 1388