• مزایده ( شهردرای) دو دستگاه وانت  شامل : مزدا دو کابین 2000 مدل 83 و 93