• مزایده 4 دستگاه از خودروهای مازاد شرکت بزرگ (سهامی عام) شامل :سراتو ،پژو پارس اتوماتیک