• مزایده فروش 8 دستگاه خودروی مازاد (شرکت لبنیاتی پگاه) نیسان یخچالدار